Vrácení zboží a reklamace

Reklamace a vrácení zboží

Něco se pokazilo? Představovali jste si produkty trochu jinak? Je nám velmi líto, že objednávka nesplnila Vaše očekávání. 
Jednoduše si stáhněte a vyplňte reklamační formulář a následně nám jej zašlete e-mailem na adresu info@kozimydla.cz. Zabere to jen pár minut.

mceclip2-5 mceclip1-5

Pokyny k vyplnění reklamačního formuláře:

  • Stáhněte si nebo otevřete online formulář reklamace / odstoupení od smlouvy.
  • Pečlivě vyplňte údaje o Vás a o objednaném zboží.
  • Vyplněný formulář si prosím uschovejte a zašlete nám ho na adresu info@kozimydla.cz.

Brzy se Vám ozveme a reklamaci společně vyřešíme.

 

Možnosti vrácení a reklamace

Vrácení zboží do 14 dnů

  • Představovali jste si zboží jinak? Někdy se to stane. V takovém případě máte možnost vrátit zboží v zákonné 14denní lhůtě (výjimky v obchodních podmínkách, bod 5). Tato lhůta začíná běžet po obdržení zboží.
  • Objednávku nebo její část můžete vrátit bez udání důvodu a bez viditelných známek používání. Stačí vyplnit formulář a poslat nám ho na info@kozimydla.cz.
  • V případě vrácení v zákonné lhůtě nese náklady za dopravu zákazník.
  • V případě vrácení poškozeného zboží může být část hodnoty zboží odečtena z částky k vrácení.

 

Kam mohu zaslat vrácené zboží?

Zboží prosím zašlete na následující adresu:

Hygya Group s.r.o.
Nový Malín 482
788 03 Nový Malín

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od ukončení smlouvy.

 

Vrácení peněz

Veškeré peníze /kromě dodatečných nákladů) budou vráceny na Váš bankovní účet bankovním převodem do 14 dnů od obdržení zboží na výše uvedenou adresu.

 


Výňatek z obchodních podmínek:

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce:

5.1.1. zboží vyrobeného podle požadavků kupujícího nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

5.1.2. zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

5.1.3. zboží v uzavřeném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej kupující z obalu vyňal, a

5.1.4. zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej kupující porušil.

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

5.2.1. poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

5.2.2. poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

5.2.3. první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

5.3. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2 obchodních podmínek. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@kozimydla.cz.

5.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.5. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.